Amenomori Masashi
fotond

Orutora ( Bacchiino ) (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 05]
Edomon Banarusu (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 15,33,36-38]
Doc Edmon (x) - Ginga Senpo Braiger
Magellan Teitoku - Muteki Kojin Daiturn 3 [ep. 25]