Ichito Akihide
fotond

Kuwaran - Kido Senshi Gundam [ep. 14 ] [(Shi Higashi Akihide ?)]