Matsuzawa Kazuko (x)
fotond

Seemus - Kido Senshi Gundam [ep. (33?) 39]