Sawada Toshiko
fotond

Kamaria - Kido Senshi Gundam [ep. 13]