Shioya Yoku
fotond

Omur - Kido Senshi Gundam [ep. 36]