Suzuki Seiichi
fotond

Slender - Kido Senshi Gundam [ep. 01-02]
Oscar Dublin - Kido Senshi Gundam [ep. 02]