Akimoto Chikako
fotond

Haha - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 05]
Kayo - Muteki Robot Trider G7
Keiko - Muteki Robot Trider G7