Baba Harumi
fotond

Kodomo B - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 01 ]
Sensei - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 06]
Onna - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 11]
Mieko Sensei - Muteki Robot Trider G7