Conforti Corrado
conforticorrado

Sin - Bryger
Manabu - Daltanious
Kaoru - Gackeen, il robot magnetico [Fabrizio Vidale ?] [Episodi 01-26]
Tensai - Gakeen, magnetico robot [Episodi 27-39]
Norisuke - Godam
Kenta - Gotriniton
Hayato Kobayashi - Gundam
Gai Daido - Neo Getter Robot vs Shin Getter Robot