Hamada Kenji (x)
fotond

Pilot B - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi [ep. 05]
Otoko (x) - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi [ep. 08]