Hazumi Jun
fotond

Chichi - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 14]
Anthony Boronte (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 36]
Daresu - Uchu Majin Daikengo
Doiru (x) - Chojuu Kishin Dancougar
Goroo No Chichi - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 26 ]