Horikawa Akira
fotond

Cris - Chojuu Kishin Dancougar
(Marquis) Narukis Shishaku - Getter Robot Go