Jinnai Tatsuyuki
fotond

Darutan Teitoku - Yusha Reideen
Narration (Narrazione) - Yusha Reideen