Kagawa Miki (Ootori Yoshino)
fotond

Era Queenshutain Hakase - Uchu Senshi Baldios [serie TV]
Eriasu - Toshi Gordian
Eriasu - Toshi Gordian
Toropiinu (x) - Toshi Gordian
Ikuji Kan - Kido Senshi Gundam [ep. 30]
Kolin Ikuji Kan - Kido Senshi Gundam [ep. 30 (Kagawa Miki??)]
Kamikita Kimiko - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 9 anni]
Michi - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 12 anni]
Michi - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 12 anni]
Kamie Sumie - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 43 anni]