Kobayashi Osamu
fotond

Gaskon - Mirai Robo Daltanius
Giron - Rokushin Gattai God Mars
Sabalas - Sengoku Majin Goshogun