Matsukane Yoneko
fotond

Bob - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 32]
Mako (x) - UFO Senshi Diapolon
Acchan - Yusha Reideen [ep. 17,20-21,23,29-30]
Pon Futoshi - Yusha Reideen
Sakura - Muteki Robot Trider G7