Matsuo Keiko
fotond

Ryuusuke - Muteki Robot Trider G7
Kamikita Keiko - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 8 anni]
Kamie Kiiro - Muteki Chojin Zambot 3