Nakagawa Mariko
fotond

Jo Heishi Tachi A (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 25]
Megane - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 08 ]
Michio - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 14 ]
Kazuo - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 16 ]
Hiroshi - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 19 ]