Nishio Toku
fotond

Anike - Uchu Majin Daikengo
Tomoe Musashi - Great Mazinger tai Getter Robo (movie) [21/03/1975]
Megane Sensei - Yusha Reideen [ep. 09]
Tomoe Musashi - Getter Robot