Nobusawa Mieko
fotond

Sheira - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 18]
Koros - Muteki Kojin Daiturn 3 [ep. 20, 40 (come antagonista principale)]