Okamoto Mari
fotond

Sara - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 30]
Shindi - Tosho Daimos
Reiko - Tosho Daimos