Romano Maurizio
romanomaurizio

Hitoshi - Gakeen, magnetico robot [Episodi 27-39]
Fanlee - Gaiking [Episodi 27-44]