Scardina Nino
scardinanino

Hiroshi - Golion
Hiroshi - Voltron