Senda Mitsuo
fotond

Daikichi No Chichi - Go Wapper Godam
Metaaru (x) - Rokushin Gattai God Mars