Shimada Bin
shimadabin

Yuuga - Uchu Majin Daikengo [Shimada Satoshi??]
N C - Sengoku Majin Goshogun
Ichirou - Muteki Robot Trider G7