Shindo Naomi
fotond

Vestarnu - Gaiking: Legend of Daiku-Maryu
Operator - Gaiking: Legend of Daiku-Maryu
Hayami Naoto - Gaiking: Legend of Daiku-Maryu