Shiraishi Fuyumi
fotond

Kosumo Baado - Chodenji Robot Combattler V [ep. 15]
Toda Totsuta - Muteki Kojin Daiturn 3
Toppo - Muteki Kojin Daiturn 3
Yoshio - Chogattai Majutsu Robot Ginguiser [ep. 16 ]
Mirai Yashima - Kido Senshi Gundam [ep. 02-08,11-25,29-30,31-34,36-43]
Katz - Kido Senshi Gundam [ep. 02-08,11-13,16-20,22,24-25,29-32,34,40-43]
Letz Cofan - Kido Senshi Gundam [ep. 10]