Shiraishi Yukinaga
fotond

Gasuto - Tosho Daimos
Gou Kenichi - Chodenji Machine Voltes V