Shiroyama Chikao
fotond

Gametsu Shougun - UFO Senshi Diapolon
Shachou - Muteki Robot Trider G7