Suzuki Kiyonobu
suzukikiyonobu

Tokushu Butai (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 32]
Shineitai (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 23]
Shoin - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 26]
Senin B - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 31]
Shounen (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 27]
Jack Oliver - Uchu Senshi Baldios [serie TV]
Darf - Toshi Gordian
Bishounen - Kido Senshi Gundam [ep. 20]
Hayato Kobayashi - Kido Senshi Gundam [ep. 01-11,16-32,34-35,37,39,41-43]
Zaku Pilot - Kido Senshi Gundam [ep. 42 #?????]
Marker - Kido Senshi Gundam [ep. 02,06-07]
Oscar Dublin - Kido Senshi Gundam [ep. 05,06?,11,16-17,20-28,31-32,34-35,41,43 #???]
Job John - Kido Senshi Gundam [ep. 08,16-18,22] [2]
Maximilian - Kido Senshi Gundam [ep. 20]
Lang - Kido Senshi Gundam [ep. 22?]
March - Kido Senshi Gundam [ep. 23]
Omur - Kido Senshi Gundam [ep. 31]