Taki Masaya
takimasaya

Beruchi (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 03]
Shikai Sha - Muteki Kojin Daiturn 3
Barom Taisa - Kido Senshi Gundam [ep. 36,38]
Jimba - Kido Senshi Gundam [ep. 38]
Kom - Kido Senshi Gundam [ep. 05]
Smith - Kido Senshi Gundam [ep. 05]
Goro - Kido Senshi Gundam [ep. 05]
Shikishima Shouzou Hakase - Gasshin sentai Mekander Robot [Shikishima Shouzou Hakase]
Kamie Dai Futoshi (x) - Muteki Chojin Zambot 3 [eta': 48 anni]