Tsuboi Akiko
fotond

Tenpei No Hahaoya (Hellqueen No Hensou) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 12]
Misutaamerii ( Shisutaamerii No Goshoku ?) (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 13]