Turco Paolo
turcopaolo

Dottor Shima - Godam
Julian Noguchi - God Sigma