Ugaki Hidenari
fotond

Morimori Hakase - Mazinkaiser
Morimori Hakase - Mazinkaiser Shitou! Ankoku Daishogun
Kuni Ki Ren Choukan (x) - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi [ep. 02]