Umedu Hideyuki
fotond

Nossori Hakase - Mazinkaiser
Nuke - Mazinkaiser
Nossori Hakase - Mazinkaiser Shitou! Ankoku Daishogun