Vivio Marco
viviomarco

Takeru Hojo - Gakeen, magnetico robot [Episodi 27-39]