Yanaka Hiroshi
fotond

Tsurugi Tetsuya - Mazinkaiser
Tsurugi Tetsuya - Mazinkaiser Shitou! Ankoku Daishogun