koe - kasai kiyoshi
fotond

ha^rokku taichou ( 9 hanashi ) - Groizer X [?????????????????????????????????????????]
daigan taichou ( 1 hanashi ) - Groizer X [?????1?]
de^mon taichou ( 3 hanashi ) - Groizer X [????????????????????????????????]
paida^ taichou ( 5 hanashi ) - Groizer X [?????????????]
garon taichou ( 8 hanashi ) - Groizer X [?????????V7??????????????????]
hasura^ taichou ( 12 hanashi ) - Groizer X [????]
kinga^ taichou ( 4 hanashi ) - Groizer X [????]