Professor Saotome Squadra Getta Mikiru Saotome Dottor Kenzo Kabuto
Tetsuya Tsurugi Jun Hono Shiro Kabuto Altri personaggi
Professor Saotome [Saotome Hakase]

prof saotome01 prof saotome02
prof saotome03 prof saotome04
prof saotome05 prof saotome06
prof saotome07 prof saotome08

Scienziato responsabile del laboratorio omonimo.