Hiroshi Shiba Guanti e ciondolo La trasformazione di Hiroshi (1) La trasformazione di Hiroshi (2) Professor Shiba
Miwa Uzuki Il Professor Dairi Kikue Shiba Mayumi Shiba Shorty
Don Pancho Il personale della Base Altri Personaggi (1) Altri Personaggi (2)
Il personale della Base Antiatomica

pers01 pers02 pers03
pers04 pers05 pers06
pers07 pers08 pers20
pers21 pers22 pers23
pers24 pers33

L'efficiente e fedele personale della Base Antiatomica, agli ordini del professor Dairi.

  • Matsukawa (img 5)
  • Yoshida Noguki (img 6)