Hiroshi Shiba Guanti e ciondolo La trasformazione di Hiroshi (1) La trasformazione di Hiroshi (2) Professor Shiba
Miwa Uzuki Il Professor Dairi Kikue Shiba Mayumi Shiba Shorty
Don Pancho Il personale della Base Altri Personaggi (1) Altri Personaggi (2)
Mayumi Shiba [Shiba Mayumi]

mayumi01 mayumi02 mayumi03
mayumi04 mayumi05 mayumi06
mayumi07 mayumi08 mayumi09
mayumi10 mayumi11 mayumi12
mayumi13 mayumi14 mayumi15
mayumi16 mayumi17 mayumi18
mayumi19 mayumi20 mayumi21
mayumi22 mayumi23 mayumi24
mayumi25 mayumi26 mayumi27

E' la sorellina di Hiroshi. Frequenta l'asilo.